Daily Archives: 02/28/2016

Atjaunojamie enerģijas avoti

By   02/28/2016

 

Atjaunojamie enerģijas avoti ir tādi enerģijas veidi, kuri nepārtraukti atjaunojas Zemes biosfērā. Pie tādas enerģijas avotiem pieder saules, vēja, ūdens enerģija, ģeotermālā enerģija, dabas gāze.

Tas, ka šie enerģijas avoti atjaunojas nenozīmē to, ka ir izgudrots mūžīgais dzinējs. Visi atjaunojamie enerģijas veidi izmanto saules enerģiju, situma, zemes dzīļu un zemes griešanās enerģiju. Ja nodzisīs saule, zeme atdzisīs un atjaunojamie enerģijas veidi vairs nefunkcionēs.

Kādas priekšrocības ir atjaunojamiem enerģijas avotiem?

Tradicionālā enerģētika pastāv uz derīgo izrakteņu lietošanas, kuru krājumi ir ierobežoti. Tā ir atkarīga no piegādēm un to lieluma, atkarīga no cenām.

Ja tiek izmantoti atjaunojamie enerģijas resursi, tad var teikt, ka tie nodrošina enerģētisko drošību un elektroenerģijas cenu stabilitāti.

Atjaunojamie enerģijas resursi ir ekoloģiski tīri, to darbības rezultātā gandrīz nav atkritumu, nenotiek kaitīgo vielu izmešana atmosfērā un ūdens tilpnēs. Netiek bojāta ekoloģija, kā tas ir derīgo izrakteņu iegūšanas un transportēšanas gadījumā.

Lielākajā vairumā gadījumu atjaunojamo resursu elektrostacijas ir viegli automatizēt un tās var darboties bez tiešas cilvēka līdzdalības.

Atjaunojamo enerģijas resursu attīstības tehnoloģijās tiek realizēti daudzu zinātņu jaunākie sasniegumi. Piemēram, meteoroloģijas, aerodinamikas, elektroenerģētikas, siltuma enerģijas, ģeneratoru un turbīnu celtniecības, mikroelektronikas, spēka elektronikas, nanotehnoloģijas u.c. Pateicoties, zinātniski ietilpīgu tehnoloģiju attīstībai ir iespēja izveidot jaunas darba vietas.

Kādi atjaunojamo enerģijas avotu veidi ir visvairāk izplatīti.

Pasaulē visvairāk ir izplatīti ūdens enerģētikas veidi. Aptuveni 20% izstrādās elektroenerģijas pieder hidroelektrostacijām.

Pasaulē sāk aktīvi attīsties vēja enerģētika. Daudzās valstīs tā jau ir ieņēmusi stabilas pozīcijas. Piemēram, Dānija vairāk par 20% elektroenerģijas saražo ar vēja enerģiju.

Saules enerģija, salīdzinājumā ar citām enerģijām, ir attīstījusies mazāk, bet tai ir pozitīva tendence augt.

Ģeotermālai enerģētikai ir liela nozīme, jo piemēram Islandē tādas elektrostacijas ražo aptuveni 25% no visas izmantotās elektroenerģijas.

Kāpēc ūdens pieplūdumu enerģētika nav kļuvusi populāra?

Galvenais iemesls – tā ir mazāk ekonomiski izdevīgā salīdzinājuma ar tradicionālajām elektrostacijām. Klasiska pieplūdumu elektrostacija prasa lielus ieguldījumus, daudz un dažādu ūdens agregātu, kuru izmaksas ir ļoti augstas.

Saules enerģija.

Saules enerģijai ir liels potenciāls, kurš vairākas reizes pārsniedz kā mūsdienu, tā arī nākotnes perspektīvas cilvēces elektroenerģijas izmantošanā. Ūdens enerģētika, vēja enerģētika, bioenerģētika – to visu pamatā ir saules enerģija, kura tiek izmantota ūdens tvaikošanai, gaisa masu uzsildīšanai un augu fotosintēzei.

Saules enerģijas priekšrocības un trūkumi.

Saules enerģētika izmanto praktiski neizsmeļamo atjaunojamo enerģijas avotu. Elektroenerģijas ražošanas procesā nav kaitīgo atkritumu, kuri varētu nonākt apkārtējā vidē. Saules baterijas var uzstādīt gandrīz jebkurā vietā.

Pie trūkumiem jāatzīmē atkarība no gadalaika, diennakts laika un laika apstākļiem.

Būtisks trūkums ir augstas izmaksas un neliela ekonomijas efektivitāte.

Lielām saules elektrostacijām problēmas var radīt putekļi, sniegs, sarma u.t.

Cik efektīva ir ģeotermālā enerģētika?

Ģeotermālā enerģētika ir līdzvērtīga hidroenerģētikai un ir visvairāk konkurētspējīga atjaunojamo enerģijas avotu vidū. Ģeotermālās elektrostacijas ekonomiskā efektivitāte ir atkarīga no siltuma nesēja ūdens temperatūras, jo tā ir augstāka, jo labāki ekonomijas rādītāji.