Daily Archives: 09/25/2015

Elektroenerģijas ieguves veidi

By   09/25/2015

Enerģētikas nozare, kas nodrošina elektroenerģijas ražošanu, pārvaldi un tās sadali patērētājiem, ir elektroenerģētika. Jau izsenis ir zināmas tādas elektroenerģijas ieguves vietas kā hidroelektrostacijas jeb HES, termoelektrostacijas jeb TES, kā arī atomelektrostacijas jeb AES, tomēr ar šiem elektroenerģijas ieguves veidiem saistās arī lielāka vai mazāka kaitējuma nodarīšana apkārtējai videi, tajā esošajai florai un faunai.

Šī iemesla dēļ aizvien lielāku popularitāti mūsdienās iegūst alternatīvie elektroenerģijas ieguves veidi, kuros tiek izmantota saules, vēja, zemes iekšējā siltuma, kā arī paisuma un bēguma enerģija. Lieki pieminēt, ka šie elektroenerģijas ieguves avoti ir neizsmeļami un nenodara praktiski nekādu kaitējumu videi. Enerģijas resursi, kuru izmantošana videi nenodara nekādu kaitējumu vai nodara to minimālā mērā, tiek saukta par alternatīvo enerģiju.

HES elektrības ražošanai tiek izmantoti ūdenskritumi, dambji, kā arī ūdeņiem bagātas upes ar vienmērīgu caurplūdumu. Krītošais vai plūstošais ūdens griež turbīnas, kas savukārt darbina ģeneratorus, kas ražo elektrību. Latvijā lielākās HES atrodas Pļaviņās un Rīgā.

TES elektrības ražošanai tiek izmantoti naftas produkti, dabasgāze, kā arī citais kurināmais materiāls, kas var būt gan ogles, gan kūdra. TES tiek lietoti siltuma dzinēji jeb tvaika turbīnas vai gāzes turbīnas, kuras koģenerācijas režīmā tiek ražota gan elektroenerģija, gan siltumenerģija. Latvijā atrodas divas TES, un abas no tām atrodas Rīgā kā TEC-1 un TEC-2 (termoelektrocentrāles).

AES elektrību iegūst no smagajiem elementiem 235U un 239Pu to atomu kodolu dalīšanās ķēdes reakcijās. Lai pasargātu apkārtējo vidi no radioaktīvajiem materiāliem, AES reaktori tiek ievietoti izturīgā betona apvalkā. Jāpiemin, ka 1 kg urāna rūdas ir tieši tik pat daudz enerģijas, cik 3000 tonnās akmeņogļu.

Saules enerģija tiek izmantota saules baterijās, ūdens sildīšanā, telpu apsildīšanā, kā arī elektrotehnikas darbināšanā. Saules enerģija tiek iegūta heliostacijās ar saules kolektoru palīdzību. Saules kolektori ir tehniskas iekārtas, kas absorbēto saules gaismu pārvērš siltumā. Saules kolektoru sistēmu veido saules kolektors, solārais boileris, izplešanās tvertnes, vadības bloks, kā arī cirkulācijas sūkņa hidromezgls.

Vēja enerģija tiek radīta, vējam sastopoties savā ceļā ar kādu šķērsli un atdodot tam daļu savas enerģijas. Šis princips tiek pielietots vēja turbīnās jeb mums zināmajos vēja ģeneratoros, kuros vējš iekustina turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju, kas ar ģeneratoru palīdzību tiek pārvērsta elektroenerģijā. Lielākie vēja ģeneratoru parki Latvijā atrodas Ainažos un Grobiņā, jo tās ir piejūras pilsētas, kurā vienmēr ir ievērojami vējaināks laiks nekā citās Latvijas teritorijās.

Plūdmaiņas enerģija tiek iegūta paisuma-bēguma elektrostacijās. Šajās stacijās enerģija tiek iegūta tad, kad ūdens ieplūst vai izplūst cauri turbīnām. Šie procesi notiek katru dienu apmēram 10 stundu garumā.

Ģeotermālā enerģija jeb zemes dzīļu siltuma enerģija rodas no Zemes kodola karstuma un radioaktīvo minerālu sadalīšanās. Šis karstums tiek pārvērsts tvaikā un tiek izmantots enerģijas ražošanā.